Feedback

Welkom bezoeker!

Feedback formulier


Het is de bedoeling dat dit formulier na elke keer, dat je met elkaar geoefend hebt, gebruikt wordt. Degene die een sessie gegegeven heeft ontvangt telkens één formulier van de cliënt en één formulier van de observator.TranceArt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van de website. TranceArt behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen.